Reforma ochrony pomników przyrody na terenie gminy Karpacz

Reforma ochrony pomników przyrody na terenie gminy Karpacz

Na obszarze administracyjnym gminy Karpacz znaleźć można osiem naturalnych unikatów, które uznane zostały za pomniki przyrody. Ich ochrona stała się obowiązkowa dzięki aktom prawnym wprowadzonym w latach 90. XX wieku. Jednakże, Rada Miejska Karpacza zauważyła pewne niespójności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w dokumentach prawnych dotyczących tych pomników.

W związku z powyższym, podjęta została przez Radę decyzja o wprowadzeniu uchwały mającej na celu uporządkowanie bieżącego stanu rzeczy. Dzięki niej zasady ochrony tych wyjątkowych miejsc zostaną dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

Podjęta uchwała uregulowała zarówno kwestie formalne, jak i wprowadziła szereg zakazów, które mają na celu ochronę tych unikalnych miejsc przed degradacją. Konkretnie, zakazane zostało niszczenie, uszkadzanie lub jakiekolwiek modyfikacje pomników przyrody. Ponadto, zabronione są prace ziemne, które mogłyby trwale zniekształcić krajobraz. Wydano również zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby oraz umieszczania tablic reklamowych na terenie pomników.